Спортивна сторінка

Останнім часом активно піднімається питання низької активності дітей, що загрожує їхньому психічному і фізичному здоров’ю. На думку фахівців, сучасні діти недостатньо рухаються, їхні рухи одноманітні, не всі групи м’язів залучаються до руху, і така активність не дає великої користі. Проблема здоров’я вихованців вийшла сьогодні з розряду педагогічних і знайшла соціальне значення, тому основою діяльності із здоров’язбереження стала модель, де пріоритетом є турбота про збереження здоров’я вихованців і педагогів. Саме це привело наш колектив до переосмислення своєї діяльності, що базується на принципах оздоровчої функції освіти та нормативно-правових документах. У цих умовах наш навчальний заклад визначив цілі діяльності по збереженню здоров’я вихованців і створив основу для їхньої успішної адаптації в мінливому суспільстві.

Мета: Формування здоров’я дітей, повноцінний розвиток їхнього організму, створення умов розвиваючого предметного рухового середовища, впровадження в освітній процес здоров’язберігаючих технологій для досягнення позитивних змін у стані здоров’я дошкільників.

Завдання:

• Відстеження санітарно-гігієнічних умов закладу;

• Гігієнічне нормування навчального навантаження, режиму дня;

• Освоєння педагогами нових методів діяльності в процесі навчання, використання технологій, що зберігають здоров’я вихованців;

• Планомірна організація повноцінного збалансованого харчування вихованців з урахуваннями особливостей стану їхнього здоров’я;

• Участь в узагальненні досвіду шляхом ознайомлення з роботою Шкіл Здоров’я, відвідування науково-практичних конференцій, семінарів, лекцій по даній проблемі;

• Послідовне формування культури здоров'я;

• Демократизація стосунків суб'єктів навчально-виховного процесу.

Етапи реалізації проекту «Школа сприяння здоров’ю»:

І етап – Теоретичне обґрунтування проблеми «Школа сприяння здоров’ю»

- Вивчення досвіду роботи інших закладів, які працюють в аналогічному напрямку

- Вивчення нормативно-правових документів

- Вивчення науково-методичної літератури

- Практики педагогів з даної проблеми

- Аналіз стану матеріально-технічної бази

ІІ етап –проектно-даігностичний

- Проведення моніторингу:

- стану здоров’я учасників програми

- навколишнього середовища учасників програми

- впливу середовища на здоров’я вихованців

- Анкетування батьків, педагогів

- Обговорення проблеми та проекту «Школа сприяння здоров’ю» на батьківських зборах

- Створювання моделі «Школа сприяння здоров’ю».

ІІІ етап – практичний Реалізація програми «Школа сприяння здоров’ю»

- Вдосконалення нових форм та методів роботи

- Співпраця з науковими співробітниками, з медичними установами

- Створення організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та інших умов реалізації програми

- Забезпечення кадрами, посилення медичного контролю за медичним обслуговуванням вихованців

- Відслідкування результативності проекту

ІV етап –узагальнюючий

- Моніторинг реалізації програми «Школа сприяння здоров’ю»

- Створення банку здоров’язберігаючих технологій

- Проектування перспектив, шляхів та способів подальшого розвитку

V. Очікувані результати програми:

- Підвищення функціональних можливостей організму вихованців.

- Ріст рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості до навчаня у школі

- Підвищення пріоритету здорового способу життя

- Підвищення мотивації до рухової діяльності, здорового способу життя.

- Підвищення рівня самостійності й активності вихованців у рухливій діяльності

- Підвищення професійної компетенції і зацікавленості педагогів у збереженні і зміцненні здоров’я вихованців

- Підтримка батьками діяльності ДНЗ по вихованню здорових дітей

- Створення умов для організації профілактики найбільш поширених захворювань вихованців ДНЗ

- Продовжувати проведення традиційних виховних заходів щодо сприяння здорового способу життя.